Partnere
PODCAM - Parents of Disabled Children Association of Malawi og Zimbabwe Parents of Handicapped Children Association (ZPHCA)
Land
Malawi og Zimbabwe
År
2017
Deltakere
8
Budsjett
616 800 NOK

Om prosjektet

Bulemazi - «Building Leadership in Youth with Disabilities in Malawi and Zimbabwe» - er et FK-samarbeid mellom PODCAM i Malawi og ZPHCA i Zimbabwe. Åtte ungdommer, en assistent og en døvetolk jobber sammen i ulike lokalsamfunn i seks måneder, og prosjektet engasjerer ungdom til å selv ta lederskap og jobbe for rettigheter til og inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser.

I 2017 startet Fredskorpset i samarbeid med PODCAM og ZPHCA et helt nytt prosjekt; Bulemazi «Building Leadership in Youth with Disabilities in Malawi and Zimbabwe».  Prosjektet tar utgangspunkt i å engasjere ungdom til å selv ta lederskap og jobbe for rettigheter til og inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser. En gruppe på åtte ungdommer, en assistent og en døvetolk reiste dermed rundt i Malawi og Zimbabwe for å sikre at mennesker med funksjonsnedsettelser er trygge, blir inkludert i samfunnet og får sine rettigheter ivaretatt. Ungdommene har alle ulike former for funksjonsnedsettelser, men når de samarbeider er det ingenting de ikke klarer.

Deltakerne har allerede oppnådd viktige resultater. Bulemazi-gjengen gir råd, veiledning og opplæring, med utdanning og helse som to konkrete eksempler der FK-prosjektet bidrar mot å nå FNs bærekraftsmål.

Retten til utdanning gjelder alle barn og ungdommer i verden. Bulemazi-deltakerne oppdaget raskt at flere barn ikke hadde tilgang til utdanning fordi skolen ikke var tilrettelagt for rullestolbrukere. Da tok de tak. Gjennom å mobilisere skolemyndigheter, ledere i lokalsamfunnet og foreldre sørget de for at skolen ble tilrettelagt for rullestolbrukere og at barna fikk tilgang til rullestoler.

Oppfordringen om å inkludere foreldre til barn med funksjonshemming som foreldrekontakter i skolen har gitt resultater i form av økt innskrivning, og bidrar også til at strukturer kommer på plass for å sikre rettighetene til framtidige elever som kommer i samme situasjon. Informasjonsmøter har også ført til en holdningsendring blant befolkningen i retning av en større inkludering av funksjonshemmede i lokalsamfunnet. Flere barn går nå på skole i stedet for å holdes hjemme.

Inngrodde fordommer og myter kan føre til mishandling av mennesker med funksjonshemming, som overgrep og voldtekt. Det finnes også flere eksempler på at mennesker med albinisme blir forfulgt, lemlestet og drept på grunn av overtro. En av Fredskorpset-deltakerne som har jobbet med denne problematikken er Tiny Maruta (24). Hun har gjentatte ganger opplevd at myter og misforståelser rundt funksjonshemming fører til stigma, diskriminering og manglende integrering. Blant annet har hun jobbet med et prosjekt hvor de holder folkemøter for å øke kunnskapen og utfordre holdninger i samfunn hvor overtro og myter fører til forfølgelse av mennesker med albinisme. Tiny er veldig stolt av å være en del av dette prosjektet. «Vi har fått en overveldende respons fra både lokalbefolkningen og lokale styresmakter. Vi har også fått støtte fra politiet, som har lovet at de som utfører slike handlinger kommer til å bli strafferettslig forfulgt» sier hun.


Et aktivt og mangfoldig sivilt samfunn fungerer som et viktig korrektiv til myndighetene, og er en forutsetning for en demokratisk utvikling. Å styrke det sivile samfunn som drivkraft og endringsagent er viktig for å nå både nasjonale og internasjonale utviklingsmål. Bulemazi-ungdommene viser tydelig at man går glipp av store ressurser hvis man ekskluderer en gruppe fra deltakelse i samfunnets utvikling. Ofte ser man at det er andre som snakker på vegne av mennesker med funksjonshemming, men her snakker ungdommene for seg selv. De viser ungt lederskap og kjemper sin egen kamp for sine rettigheter, de bryter barrierer, viser vei og inspirerer. Gjennom prosjektet har de skapt store forandringer både for seg selv, for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet, både i kunnskapsnivå, holdninger og tjenestetilbud. De har fått mye ny kunnskap og erfaring i bagasjen, og reiser hjem for å fortsette jobben med å skape et mer inkluderende samfunn, med støtte fra organisasjonene bak prosjektet.